Inkoopvoorwaarden van Farmers4All

(Gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel onder nummer 05087108

 

Artikel 1. Definities

1.1.         In deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

Bedrijf:                                                 de natuurlijke persoon, de vennootschap of de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Farmers4All:                                        de rechtspersoon waarmee Leverancier een overeenkomst heeft gesloten, zijnde Farmers4All B.V. en/of Farmers4All handel B.V.;

Leverancier:                                         het Bedrijf dat goederen of diensten aanbiedt en/of levert aan Farmers4All;

Overeenkomst:                                     De overeenkomst tussen Leverancier en Farmers4All inzake levering van diensten en/of Producten aan/ten behoeve van Farmers4All;

Offerte:                                                Ieder aanbod van Leverancier aan Farmers4All tot het leveren van goederen en/of diensten;

Offerteaanvraag:                                   het verzoek van Farmers4All om een aanbod voor het leveren van goederen en/of diensten

Partij:                                                    Leverancier en/of Farmers4All;

Prestatie:                                             De door Leverancier op basis van de overeenkomst te verrichten leveringen en/of diensten en de daarbij behorende aansluitings-, installatie-, inwerkingstellings-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden;

 


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1.         Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerteaanvraag en op iedere Overeenkomst.

2.2.         Algemene voorwaarden van Leverancier of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op Overeenkomsten. Door het uitbrengen van een offerte aan Farmers4All wijst Leverancier de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden af.

2.3.         Als één of meerdere bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overigens in deze Inkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Farmers4All en Leverancier zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Offerteaanvragen, offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1.         Eventuele kosten, verbonden aan het (uitbrengen van) een offerte, door of namens Leverancier gemaakt, worden door Farmers4All niet vergoed, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.2.         Farmers4All kan een offerteaanvraag op ieder moment en zonder nadere motivering, intrekken of wijzigen. Farmers4All is niet verplicht tot vergoeding van eventuele daaruit voortvloeiende kosten of schade, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3.         Alle Offertes zijn voor Leverancier bindend en onherroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende Offerte.

3.4.         De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in EURO’s en inclusief bijkomende kosten of heffingen, waaronder maar niet uitsluitend (af)leverings-, transport-, verzend-, voorrijd- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de aanbieding.

3.5.         Alle handelingen die de Leverancier verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Leverancier.

Artikel 4 - De Overeenkomst

4.1.         Het bestaan van een Overeenkomst kan jegens Farmers4All alleen worden bewezen middels een door Farmers4All ondertekend contract of middels een expliciete schriftelijke bevestiging afkomstig van Farmers4All nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

4.2.         Iedere afwijking/aanvulling van een Overeenkomst of deze Inkoopvoorwaarden geldt jegens Farmers4All alleen én kan jegens Farmers4All alleen met een door Farmers4All ondertekend geschrift worden bewezen.

Artikel 5 – Algemene verplichtingen Farmers4All

5.1.         Farmers4All zal op verzoek van Leverancier alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren, mits Farmers4All over die gegevens beschikt.

5.2.         Farmers4All spant zich in tot het verlenen van alle medewerking die noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier.

Artikel 6 – Algemene verplichtingen Leverancier

6.1.         Leverancier houdt Farmers4All op de hoogte van de uitvoering van de Overeenkomst en informeert Farmers4All onverwijld over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst of die in de weg staan aan de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen de in artikel 18 van deze Inkoopvoorwaarden genoemde opschortings- en ontbindingsgronden.

6.2.         Leverancier kan de rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst alleen overdragen aan- of laten uitvoeren door derden met voorafgaande schriftelijke toestemming van Farmers4All.

6.3.         Leverancier draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele door Leverancier ingeschakelde derden en vrijwaart Farmers4All voor eventuele aanspraken van die derden op Farmers4All en voor alle schade die Farmers4All lijdt door toedoen van die derden.

6.4.         Leverancier zal bij de uitvoering van de Overeenkomst handelen overeenkomstig alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Leverancier vrijwaart Farmers4All voor eventuele strafrechtelijke boetes en bestuursrechtelijke sancties die Leverancier en/of Farmers4all worden opgelegd in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan.

Artikel 7 – Kwaliteit, garanties en keuring

7.1.         Leverancier garandeert dat alle geleverde Prestaties:

  1. voldoen aan de Overeenkomst, de algemeen geldende normen én aan alle geldende wet- en regelgeving;
  2. worden geleverd in de hoeveelheid, omschrijving, kwaliteit en technische specificaties die zijn genoemd in de Overeenkomst;
  3. van degelijke materialen zijn vervaardigd en/of van een degelijke uitvoering zijn;
  4. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters of modellen, die door Leverancier aan Farmers4All ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
  5. geheel geschikt zijn voor het door Farmers4All kenbaar gemaakte doel.

7.2.         Farmers4All is gerechtigd de Prestaties op ieder moment te onderzoeken en keuren en Leverancier verleent daarvoor waar nodig zijn medewerking.

Artikel 8 – Levering van diensten

8.1.         Leverancier zal diensten uitvoeren binnen de tussen partijen overeengekomen termijn en op de overeengekomen plaats.

8.2.         Leverancier draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen prestaties, prestaties van zijn personeel en van prestaties van de door Leverancier ingeschakelde derden.

8.3.         Feitelijke gehele of gedeeltelijke uitvoering van diensten door Leverancier impliceren niet dat Farmers4All de diensten heeft goedgekeurd. Farmers4All behoudt zich het recht voor om eventuele verrichte diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren. Goedkeuring of afkeuring van diensten geschiedt door middel van een schriftelijke en gemotiveerde verklaring van Farmers4All, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.4.         Als Farmers4All gedurende de uitvoering van de overeenkomst van oordeel is dat personeel van Leverancier, of eventuele door Leverancier ingeschakelde derden, niet functioneert dan wel in het belang van de goede uitvoering van de overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft Farmers4All het recht de desbetreffende persoon door Leverancier te laten vervangen.

Artikel 9 – Levering van goederen

9.1.         Leverancier verricht alle Leveringen op het overeengekomen tijdstip dan wel binnen de overeengekomen leveringstermijn, tijdens de openingsuren van Farmers4All.

9.2.         Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Leverancier de goederen (af)leveren Delivered Duty Paid (DDP) volgens de Incoterms 2010.

9.3.         De risico’s van verlies of beschadiging van de goederen gaan over op Farmers4All op het moment dat Farmers4All de goederen schriftelijk heeft goedgekeurd of in gebruik heeft genomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4.         Als Farmers4All de goederen na levering gemotiveerd afkeurt, zal Leverancier de afgekeurde goederen op zijn eigen kosten ophalen.

9.5.         Leverancier verleent tenminste een garantie voor de goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat Farmers4All de goederen heeft goedgekeurd of in gebruik heeft genomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van Leverancier.

9.6.         Leverancier garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na aflevering van de goederen, onderdelen van de goederen kunnen worden geleverd.

9.7.         Leverancier is gehouden om alle bij de goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan Farmers4All ter beschikking te stellen.

9.8.         Leverancier zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken Leveringen na Aflevering of voltooiing binnen de door Farmers4All bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 10 – Verpakking en verzending

10.1.      Leverancier zorgt voor een zodanig deugdelijk(e) verpakking, beveiliging en transport van te leveren goederen, dat de goederen de plaats van aflevering in goede staat bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. Leverancier zorgt ervoor dat de verpakking, de beveiliging en het transport geschieden volgens Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen, beveiliging en transport.

10.2.      Leverancier verzekert zich ten gunste van Farmers4all voldoende tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport.

10.3.      Leverancier neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11 – Uitrusting en materialen

11.1.      Leverancier zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2.      Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1.      Leverancier verplicht zich om alle informatie die hem bij de uitvoering van de Overeenkomst bekend wordt en waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten of vermoeden dat die informatie een vertrouwelijk karakter heeft, geheim te houden en op geen enkele wijze te gebruiken voor eigen doeleinden, behalve voor zover Leverancier dat verplicht is op grond van wettelijk voorschrift of een rechterlijke uitspraak.

12.2.      Leverancier zal de onder hem werkzame personen of door hem ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

12.3.      Farmers4all heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door Leverancier, de voor Leverancier werkzame personen en/of de voor Leverancier werkzame derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

13.1.      Farmers4All behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle in het kader van een Overeenkomst tot stand gekomen rechten van intellectuele eigendom zullen bij uitsluiting van anderen alleen toekomen aan Farmers4All. Leverancier draagt eventuele (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan Farmers4All. Farmers4All heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

13.2.      Het is Farmers4All toegestaan om de door Leverancier geleverde goederen of diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Leverancier af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Leverancier zonder dat Farmers4All daarvoor enigerlei vergoeding aan Leverancier is verschuldigd.

13.3.      Leverancier garandeert dat de door hem geleverde goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door Farmers4All in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart Farmers4All tegen alle aanspraken van derden dienaangaande, alsmede voor eventuele daarmee gepaard gaande proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 14 – Tijdstip van nakoming

14.1.      Door de enkele niet tijdige of niet volledige voldoening door Leverancier van enige op hem/haar rustende verplichting geraakt Leverancier in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Daarvan is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake als de termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties – die allen als fatale termijn dienen te worden beschouwd –, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

14.2.      Leverancier stelt Farmers4All schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en van de maatregelen die Leverancier zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 15 – Meer- en minder werk

15.1.      Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan Farmers4All is toe te rekenen.

15.2.      Leverancier zal slechts meerwerk verrichten nadat de inhoud en het budget van dat meerwerk schriftelijk zijn overeengekomen met Farmers4All.

15.3.      Verrekening van meerwerk of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

15.4.      Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minder werk niet in de Offerte zijn opgenomen, is Leverancier verplicht het meerwerk of minderwerk aan te bieden tegen marktconforme tarieven.

Artikel 16 – Betalingen

16.1.      Farmers4All zal betalen op de tussen partijen overeengekomen wijze, binnen een betalingstermijn van dertig dagen na ontvangst van de factuur.

16.2.      Als de geleverde goederen of diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is Farmers4All bevoegd om de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1.      Leverancier vrijwaart Farmers4All tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade die het gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier en/of het gebruik of de toepassing van de door Leverancier geleverde goederen of diensten.

17.2.      Leverancier zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn en voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal daarvoor verzekerd blijven gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

17.3.      Leverancier zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en vrijwaart Farmers4All voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

18.1.      Farmers4All heeft te allen tijde de bevoegdheid haar verplichtingen uit de Overeenkomst naar eigen inzicht op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of nadere voorwaarden aan de Overeenkomst te stellen en/of nadere zekerheden van Afnemer te verlangen, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder daartoe jegens Leverancier tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, als:

-       Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Farmers4All;

-       Leverancier surseance van betaling aanvraagt of het faillissement van Leverancier wordt uitgesproken;

-       Beslag wordt gelegd op (een deel van) de bedrijfseigendommen van Farmers4All of op goederen bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst;

-       De onderneming van Leverancier wordt stilgelegd of geliquideerd;

-       De onderneming van Leverancier geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of overdragen of anderszins de zeggenschap binnen/over de onderneming van Leverancier geheel of gedeeltelijk overgaat op anderen, hoe genaamd ook (bijvoorbeeld door aandelenoverdracht, fusie, afsplitsing, activatransactie etc.) tijdens de duur van de Overeenkomst.

-       Sprake is van handelen van Leverancier in strijd met de wet of de bepalingen van de Overeenkomst;

Alsdan is Farmers4All slechts gehouden tot vergoeding aan Leverancier van de pro rata prijs voor de reeds geleverde zaken of diensten, alleen in zoverre de geleverde zaken en/of diensten Farmers4All ook werkelijk tot nut strekken en/of Farmers4All geleverde zaken wenst te behouden, een en ander onverminderd het recht van Farmers4All op schadevergoeding.

18.2.      Van niet tijdige voldoening, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel is onder meer, maar niet uitsluitend, sprake indien achterstand ontstaat op door Farmers4All voorgeschreven of ontvangen planningen.

18.3.      Farmers4All heeft buiten de hiervoor genoemde gevallen te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst terstond te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring tegen vergoeding van de pro rata prijs van de reeds geleverde zaken of diensten, en indien Leverancier aantoont daardoor schade en verlies te hebben geleden vermeerderd met een opslag van maximaal 10% van de resterende overeengekomen prijs ter vergoeding van deze schade en verlies (gederfde winst daaronder begrepen). Iedere aanspraak van Leverancier op nadere aanvullende of vervangende schadevergoeding is uitgesloten.

Artikel 19 - Overmacht

19.1.      Zowel Farmers4All als Leverancier kan een beroep doen op overmacht, maar alleen als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Leverancier kan zich jegens Farmers4All alleen beroepen op overmacht als Leverancier Farmers4All zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

19.2.      Leverancier kan geen beroep doen op overmacht ingeval van niet of niet-tijdig nakomen van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier of andere door Leverancier ingeschakelde derden, om welke reden dan ook.

19.3.      In geval van overmacht is Farmers4All te harer keuze gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat Farmers4All gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel  20 – Toepasselijk recht en geschillen

20.1.      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Farmers4All partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2.      Alle geschillen tussen Farmers4All en Afnemer zullen exclusief, dat wil zeggen met uitsluiting van andere bevoegde rechterlijke instanties en arbitrage, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel (Nederland), tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een rechter in een andere plaats bevoegd is.

Einde