Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Farmers4All B.V. (Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05087108

Artikel 1 - Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: het Bedrijf dat een Overeenkomst aangaat met Farmers4All;

Bedrijf: de natuurlijke persoon, de vennootschap of de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Farmers4All: de rechtspersoon waarmee Afnemer een overeenkomst heeft gesloten, zijnde Farmers4All B.V., gevestigd aan de Woudbloemweg 8-a te (7701PG) Dedemsvaart, KvK-nummer: 05087108;

Lidmaatschap:de Overeenkomst op basis waarvan een Afnemer tegen betaling gedurende de contractduur gebruik kan maken van de voordelen die Farmers4All biedt, waaronder – doch niet uitsluitend – het bestellen van Producten tegen voordelige inkoopprijzen, via de website van Farmers4all en het gebruik van de klantenservice van Farmers4All.

Overeenkomst: afspraken met Farmers4All inzake huur, lease, koop of verkoop van Producten en Lidmaatschappen;

Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door Farmers4All georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;

Product: Goederen die Farmers4All verkoopt, verhuurt of in lease verstrekt, waaronder – maar niet uitsluitend – bedrijfsmiddelen voor de agrarische sector;

Partij: Afnemer en/of Farmers4All;

Service: Ten behoeve van een Product verrichte aansluitings-, installatie-, inwerkingstellings-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden;

Leverancier: de partij die goederen en diensten levert.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Farmers4all en op iedere Overeenkomst met Farmers4all.

2.2.      Farmers4all is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Farmers4all zal Afnemer schriftelijk informeren over de wijziging(en) en de gewijzigde algemene voorwaarden opnieuw aan Opdrachtgever toesturen via het bij Farmers4all bekende e-mailadres van Afnemer.

2.3.      Algemene voorwaarden van Afnemer of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op Overeenkomsten.

2.4.      Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Farmers4all en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen van Farmers4all

3.1.      Alle aanbiedingen van Farmers4all zijn geheel vrijblijvend. Als er in de aanbieding geen termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding binnen 7 dagen of zoveel eerder als het Product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.

3.2.      Farmers4all kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3.      Een (samengestelde) aanbieding en/of prijsopgave gedaan namens Farmers4all dient in haar geheel te worden aanvaard. Een gedeeltelijke aanvaarding of afwijzing van een (samengestelde) aanbieding en/of prijsopgave leidt tot verval van de gehele aanbieding en/of prijsopgave.

3.4.      Farmers4all kan ervoor kiezen om naar eigen inzicht en zonder nadere motivering de toegang tot het besloten deel van haar website, waarop zij haar Producten aanbiedt, aan Afnemers of derden te ontzeggen en/of hun accounts te blokkeren. Die bevoegdheid heeft zij in het bijzonder, doch niet uitsluitend, indien sprake is van Afnemers of derden die hun account op de website van Farmers4all gebruiken voor met Farmers4all concurrerende doeleinden en Afnemers of derden die hun account op de website van Farmers4all gebruiken voor andere doeleinden dan het bestellen van Producten voor eigen gebruik. Farmers4all is in dat geval niet verplicht tot terugbetaling van eventuele reeds betaalde lidmaatschapsgelden of schadevergoeding.

 

Artikel 4 - De Overeenkomst

4.1.      Het bestaan van een Overeenkomst kan jegens Farmers4all alleen worden bewezen middels een door Farmers4all ondertekend contract of middels een expliciete schriftelijke bevestiging afkomstig van Farmers4all nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.

4.2.      Iedere afwijking/aanvulling van een Overeenkomst geldt jegens Farmers4all alleen én kan jegens Farmers4all alleen met een door Farmers4all ondertekend geschrift worden bewezen.

 

Artikel 5 – Proefabonnement

5.1.      Een Bedrijf kan met Farmers4all een Overeenkomst met beperkte duur aangaan, bedoeld om kennis te maken met de diensten die Farmers4all aanbiedt (een proefabonnement).

5.2.      Het proefabonnement wordt aangegaan voor een periode van 3 maanden en eindigt automatisch na afloop van de proefperiode.
5.3.      In afwijking van artikel 5.2. wordt een proefabonnement automatisch overgezet naar een jaarabonnement wanneer er tijdens de duur van een proefabonnement een verzekering of contract is afgesloten. Ongeacht wat voor verzekering of contract dit ook is.

5.4.      Een proefabonnement kan eens per drie jaar bij Farmers4all worden afgenomen. Indien het Bedrijf binnen een periode van drie jaar nadat het proefabonnement is geëindigd een lidmaatschap wil afnemen bij Farmers4all, dan dient hij een jaarabonnement af te sluiten.

 

Artikel 6 - De prijs

6.1.      De prijzen van Farmers4all zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De prijzen van Farmers4all zijn exclusief eventuele (af)leverings-, transport-, verzend-, voorrijd- en administratiekosten. Farmers4all heeft het recht om verhogingen van deze kosten, belastingen en heffingen door te berekenen aan Afnemer.
6.2       Alle informatie uit promotiemateriaal en/of website van Farmers4all met betrekking tot prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten de afnemer kan hier geen rechten aan ontlenen en Farmers4all aanvaardt geen dienaangaande aansprakelijkheid.
6.3.      Farmers4all is te allen tijde gerechtigd om eenzijdig en tussentijds haar prijzen voor de Producten te verhogen indien en voor zover zij met een stijging van haar kosten van inkoop, productie en arbeid ten aanzien van de Producten wordt geconfronteerd. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst om die reden te ontbinden.

6.4.      Farmers4all is gerechtigd de prijs van Lidmaatschappen jaarlijks eenzijdig te wijzigen. Als de prijswijziging van het Lidmaatschap een prijsstijging van meer dan 20% betreft, zal Farmers4all Afnemer daarvan ten minste 30 dagen vóór het doorvoeren van die wijziging in kennis stellen. Afnemer is in dat geval bevoegd het Abonnement op te zeggen zónder opzegtermijn.

6.5 Farmers4all kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer vanuit Leverancier eenzijdig prijzen worden verhoogd of wanneer producten niet voor de aangegeven prijzen kunnen worden uitgeleverd.

Artikel 7 – Voldoening, betalingen en eigendomsvoorbehoud

7.1.      Betaling dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.

7.2.      Betaling geschiedt op de tussen partijen overeengekomen wijze. Als geen wijze van betaling is overeengekomen, geschiedt betaling van het verschuldigde bedrag volledig en ineens. Als er maandelijks moet worden betaald geldt daarnaast dat de betaling per vooruitbetaling, vóór de eerste dag van iedere maand, geschiedt door middel van automatische incasso.

7.3.      Behoudens het elders bepaalde in deze algemene voorwaarden komt aan Afnemer nimmer beroep toe op verrekening en/of opschorting en/of matiging ten aanzien van enige op hem/haar rustende (betalings)verplichting, hoe genaamd en uit welke hoofde dan ook.

7.4.      Farmers4all is gerechtigd om te allen tijde nadere zekerheden in een vorm en omvang zoals zij wenst te verlangen van Afnemer voor de nakoming van alle verplichtingen door Afnemer uit hoofde van Overeenkomsten. Afnemer zal op eerste verzoek meewerken aan de vestiging van een vuistpand en ook op eerste verzoek mee te werken aan een bodemverhuur(constructie).

7.5.      In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of crediteurenakkoord van Afnemer of in geval van een besluit of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Farmers4all op Afnemer onmiddellijk en volledig opeisbaar en heeft Farmers4all het recht om de Overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder schadeplichtig te worden/zijn jegens Afnemer, waarbij Farmers4all daarnaast gerechtigd is om het totaal van de bedragen dat Afnemer nog aan Farmers4all had moeten betalen indien er geen ontbinding zou hebben plaatsgevonden als schadevergoeding te vorderen van Afnemer, onverminderd het recht van Farmers4all op het vorderen van andere schade, kosten en rente.

7.6.      Farmers4all heeft het recht om de door Afnemer gedane betalingen in mindering te laten strekken in de eerste plaats op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom, zelfs als Afnemer een andere volgorde voor de toerekening heeft aangewezen.

7.7.      Door de enkele niet tijdige of niet volledige voldoening door Afnemer van enige op hem/haar rustende verplichting geraakt Afnemer in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alle door Afnemer in acht te nemen betalingstermijnen zijn fatale termijnen, waarbij Afnemer in verzuim raakt door de enkele overschrijding daarvan.

7.8.      Vanaf de datum dat Afnemer met betaling van enig bedrag in verzuim is, is zij aan Farmers4all – zonder nadere ingebrekestelling – daarover verschuldigd een rente van 1% per maand of als dat hoger is de wettelijke handelsrente tot aan de dag der algehele voldoening.

7.9.      Zodra Afnemer in verzuim is, is Afnemer ook gehouden tot vergoeding aan Farmers4all van alle door Farmers4all gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 1.000.

7.10.     Producten die Farmers4all aan Afnemer hebben verkocht en (af)geleverd, blijven eigendom van Farmers4all totdat Afnemer aan al haar verplichtingen jegens Farmers4all uit hoofde van alle met Farmers4all gesloten Overeenkomsten heeft voldaan. De risico’s van verlies en beschadiging van de Producten gaan over op Afnemer vanaf het moment van (af)levering. Afnemer is verplicht om Farmers4all op ieder moment toe te laten tot deze Producten en om deze Producten weer in haar bezit te nemen. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, staat het Afnemer niet vrij de Producten te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden of aan anderen in gebruik te geven.

7.11.     Bij niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door Afnemer van het bepaalde in de artikelen 7.3., 7.4., 7.10., 8.2., 8.5., 9.4. en/of 17.1 (hierna: overtreding) verbeurt Afnemer zonder ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding en van € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Farmers4all om daarnaast volledige schadevergoeding te eisen.

7.12.     Als Afnemer zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk verkoopt of overdraagt of anderszins de zeggenschap binnen/over het bedrijf van de Afnemer geheel of gedeeltelijk overgaat op anderen, hoe genaamd ook (bijvoorbeeld door aandelenoverdracht, fusie, afsplitsing, activatransactie etc.) tijdens de duur van de Overeenkomst dan heeft Farmers4all het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of nadere voorwaarden aan de Overeenkomst te stellen of nadere zekerheden van Afnemer te verlangen zonder dat Farmers4all schadeplichtig wordt.

 

Artikel 8 – (Af)levering of ter beschikking stelling van Producten

8.1.      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Farmers4all de Producten (af)leveren Ex Works volgens de Incoterms 2010.

8.2.      Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter (af)levering of ter beschikking stelling worden aangeboden. Als Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies of medewerking die noodzakelijk zijn voor de (af)levering of ter beschikking stelling, is Farmers4all gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

8.3.      Farmers4all zal de Producten aan Afnemer (af)leveren of ter beschikking stellen binnen de door Farmers4all opgegeven termijn of met Farmers4all overeengekomen termijn. Dergelijke termijnen zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als fatale termijn. Overschrijding van dergelijke termijnen geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst of andere rechten.

8.4.      De risico’s van verlies en beschadiging van de Producten gaan over op Afnemer op het moment van (af)levering of ter beschikking stelling.

8.5.      Afnemer is verplicht Farmers4all terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op Producten van Farmers4all of op Producten waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 9 – Einde van de Overeenkomst
9.1.      Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode in de overeenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Hierna wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengt voor dezelfde periode. Opzeggen kan ten allen tijde door iedere partij worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een maand opzegtermijn.
9.2       In afwijking van artikel 9.1. kan een overeenkomst die lidmaatschap is niet opgezegd worden wanneer afnemer een verzekering of contract heeft afgesloten via Farmers4all gedurende contract of verzekering. Ongeacht wat voor verzekering of contract dit ook is.

9.3.      Opzegging dient te geschieden schriftelijk middels een e-mail naar administratie@farmers4all.nl of per post. De opzegging is pas geldig als Farmers4all de ontvangst van de opzegging schriftelijk per e-mail of post heeft bevestigd.

9.4.      Als de overeenkomst eindigt of wordt beëindigd (bijv. door opzegging) of ontbonden, dient Afnemer eventuele gehuurde Producten en de aan Farmers4all in eigendom toebehorende Producten in goede staat aan Farmers4all terug te geven op de plaats als bedoeld in artikel 8.1.

 

Artikel 10 – Controle van Producten

10.1.     Afnemer is verantwoordelijk voor de controle van de juistheid, de staat en het aantal Producten dan aan haar is geleverd dan wel ter beschikking is gesteld. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of de Producten en de kwaliteit en/of kwantiteit daarvan overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering respectievelijk ter beschikking stelling schriftelijk aan Farmers4all te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, nadat ze zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Farmers4all te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Farmers4all in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Farmers4all in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.2.     Als van een gebrek later melding wordt gemaakt dan is bepaald in artikel 10.1, dan verliest Afnemer al zijn/haar rechten ter zake en komt Afnemer geen recht meer toe op nakoming, herstel, vervanging, ontbinding of schadevergoeding of wijziging van de overeenkomst.

 

Artikel 11 – Herroepingsrecht

11.1.     Afnemer heeft geen herroepingsrecht.

 

Artikel 12 – Uitvoering door Farmers4all

12.1.     De door Farmers4all geleverde of ter beschikking gestelde Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van (af)levering of ter beschikking stelling redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Farmers4all staat er nimmer voor in dat de Producten geschikt zijn voor andere, meer of bijzondere gebruiksdoeleinden. Bij gebruik buiten Nederland dient Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

12.2.     Farmers4all mag bij de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van Overeenkomsten gebruik maken van derden, al dan niet bij wijze van onderaanneming.

12.3.     Farmers4all mag de rechten en verplichtingen uit hoofde van Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden, mits deze derden garanderen dat zij de verplichtingen jegens Afnemers volledig en tijdig zullen blijven nakomen.

Artikel 13 – Beperking van aansprakelijkheid

13.1.     Indien Farmers4all uit welke hoofde dan ook aansprakelijk mocht zijn voortvloeiende uit of verband houdende met geleverde of ter beschikking gestelde Producten of geleverde Service of anderszins, dan is de aansprakelijkheid van Farmers4all uitgesloten en beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Ook als Afnemer Farmers4all aansprakelijk stelt of houdt op andere rechtsgronden dan de Overeenkomst (bijvoorbeeld onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking) dan moet Afnemer de uitsluitingen en beperkingen in dit artikel 13 tegen zich laten gelden.

13.2.     Een Afnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf door Farmers4all afgegeven begroting of advies, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

13.3.     Farmers4all is niet gebonden aan foto's en teksten ter illustratie en beschrijving van Producten op haar website, in promotiemateriaal, in reclame-uitingen of via welk medium dan ook. Dergelijke media wordt enkel ter informatie aangeboden. Farmers4all is dan ook niet aansprakelijk voor onjuistheden in- of afwijkingen van de hiervoor bedoelde foto’s of teksten.

13.4.     Farmers4all is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Farmers4all is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.5.     Indien Farmers4all aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Farmers4all beperkt tot maximaal de factuurwaarde, exclusief btw, van de Producten, althans van het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.6.     De aansprakelijkheid van Farmers4all is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Als er geen uitkering is of als de uitkering lager is dan de schade, gelden de bepalingen van dit artikel 13 onverminderd.

13.7.     Farmers4all is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade die in een direct oorzakelijk én voorzienbaar verband staan tot de omstandigheden die tot aansprakelijkheid leiden. Daarenboven wordt onder directe schade uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Farmers4all aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Farmers4all toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.8.     Farmers4all is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.9.     Farmers4all zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Farmers4all is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

13.10.   Farmers4all is bovendien niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

13.11.   Indien er na aflevering of na ter beschikking stelling van Producten of na de geleverde Service klachten zijn en Farmers4all gehouden is tot nakoming (bijvoorbeeld herstel) dan hoeft Farmers4all voor eigen kosten en rekening alleen die herleveringen te doen en/of die werkzaamheden te verrichten indien en voor zover de waarde daarvan niet de factuurwaarde, exclusief btw, van de Producten of de Service, althans van het Product of de Service waarop een en ander betrekking heeft, te boven gaat.

13.12.   Alle vorderingen tot vergoeding van schade van de Afnemer vervallen zes (6) maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1.     In geval van overmacht is Farmers4all te harer keuze gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat Farmers4all gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding.

14.2.     Als overmacht opleverende zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, molest, pandemieën, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen, files, stroomstoringen, storingen in internet, telefonie of andere communicatiemiddelen of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; zoals waterschade, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan arbeidskrachten, natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij Farmers4all, haar toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

15.1.     Farmers4all behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle in het kader van een Overeenkomst tot stand gekomen rechten van intellectuele eigendom zullen bij uitsluiting van anderen alleen toekomen aan Farmers4all. Farmers4all heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

15.2.     Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is het Farmers4all toegestaan om de door haar geleverde of ter beschikking gestelde Producten of verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Afnemer af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Afnemer zonder dat Farmers4all daarvoor enigerlei vergoeding aan Afnemer is verschuldigd.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

16.1      Tenzij uit deze algemene voorwaarden iets anders volgt, dienen klachten over de uitvoering van de Overeenkomst binnen 8 dagen nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Farmers4all.

16.2      Bij Farmers4all ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Farmers4all binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

16.3      De Afnemer dient Farmers4all in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling ex artikel 18 van deze Voorwaarden.

16.4      Eventuele geschillen omtrent de goederen of door de Afnemer ingediende reclames, geven de Afnemer niet het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 17 - Overig

17.1.     Afnemer verbindt zich om Farmers4all onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op roerende of onroerende zaken van Afnemer of op de aan Farmers4all in eigendom toebehorende Producten of enig deel daarvan, voorts van zijn/haar aangifte tot zijn faillissement, van zijn/haar faillissement, van zijn/haar aanvraag om surseance van betaling, van zijn/haar verzoek of het door burgemeester en wethouders van zijn/haar woon- of verblijfplaats gedane verzoek om de toepassing van de schuldsaneringsregeling of beschermingsbewind ten aanzien van hem/haar uit te spreken en van zijn/haar voornemen om Nederland metterwoon te verlaten. Ook verbindt Afnemer zich om in de hiervoor bedoelde gevallen de beslagleggende deurwaarder respectievelijk de curator respectievelijk de bewindvoerder onverwijld op de hoogte te stellen van en inzage te geven in de Overeenkomsten met Farmers4all.

17.2.     Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Afnemer hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Farmers4all aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen. De verbintenissen uit de Overeenkomsten zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Afnemer betreft, hoofdelijk.

17.3.     Voor het geval Afnemer verhuist zonder opgave van een nieuw domicilie aan Farmers4all, geldt het adres van Afnemer genoemd op de Overeenkomst als domicilie van Afnemer.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht en geschillen

18.1.     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Farmers4all partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2.     Alle geschillen tussen Farmers4all en Afnemer zullen exclusief, dat wil zeggen met uitsluiting van andere bevoegde rechterlijke instanties en arbitrage, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel (Nederland), tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een rechter in een andere plaats bevoegd is.

Einde

Please verify reCAPTCHA.